Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi ligji Gay-Lussac-së

Ligji, online pagesa Llogaritësi Gay-Lussac-së - lejon lidhje rascchitat mes parametrat e ekuacionit të Ligjit të ligjit Gay-Lussac-së, të tilla si fillimin, temperatura përfundimtare dhe fillestare, presioni përfundimtar të gazit.

Çfarë Parametri llogaritur nga ligji e Gay-Lussac-së

Presioni fillestar (Pi):
Temperatura fillestare (Ti):
Presioni Final (Pf):
Çon në:
Llogaritur temperaturën e fundit
Ligji Gay-Lussac-së thekson se presioni i një masë të caktuar të një gazi ideal në një vëllim konstant është në proporcion me temperaturën e saj absolute:
Gay-Lussac Ligji-së
ku Pi - presioni fillestar, Ti - Temperatura fillestare, Pf - presioni final, Tf - Temperatura final.