Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi Sipërfaqja

Calculator shifrat zona do të ju lejojnë mënyra të ndryshme për të llogaritur zonën e formave të ndryshme gjeometrike, të tilla si katror, drejtkëndësh, paralelogram, trekëndësh, trapezoid, romb, rrethi.